A konzuli szolgálat magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén felmerülő bizonyos ügyekben segítséget nyújt. Ha a konzul halálesetről tudomást szerez, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és tájékoztatja őt a temetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről. Ha a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésére kötelezett (hozzátartozó, örökös) Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzul kérelemre segítséget nyújt a halottszállítást végző szervezettel való kapcsolat felvételéhez, a további ügyintézés során azonban az érintett maga jár el. A konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki és átveszi a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet is. A konzuli szolgálat azonban hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet és abban – ha törvény másként nem rendelkezik – nem vesz részt. A hagyatéki eljárásban az érdekelt jár el személyesen, vagy meghatalmazottja útján.

* * *

Halottszállítási engedély

Holttest külföldről Magyarországra történő szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet hatósági engedélyét, amelyet az elhalálozás helye szerint illetékes konzuli tisztviselő kérelemre állít ki.

1. A kérelemnek tartalmaznia kell

 • az elhunyt személy nevét és utolsó lakóhelyét;
 • a halált okozó betegség megnevezését (ha az a külföldi okiratból kitűnik);
 • a halál napját;
 • a szállítási útvonalat (honnan hová szállítják a holttestet) helységnevek feltüntetésével;
 • a szállítás módjának megjelölését (gépjárművel való szállítás esetén annak rendszámát és a szállítmány kísérőjének a nevét).

2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • a külföldi hatóság által kiállított olyan okirat, amely megfelel a magyar halottvizsgálati bizonyítványnak, vagy halotti anyakönyvi kivonatnak;
 • az indító ország közegészségügyi hatóságának igazolása;
 • magyarországi temető befogadó nyilatkozata.

3. Az eljárás díjköteles, díja 4616 kenyai shilling, melyet kizárólag bankkártyával vagy aznapi készpénzes banki befizetéssel lehet megfizetni.

4. Az ügyintézéshez előzetesen időpontot kell foglalni az alábbi oldalon: https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/home.

Elhunyt személy hamvait tartalmazó urna hazaszállításához a konzul részéről engedély nem szükséges. Javasoljuk, hogy a hamvak hazaszállításával kapcsolatos további tudnivalókról tájékozódjanak a szállítást végző temetkezési szolgáltatónál.

A helyi viszonyokat tekintve, a hamvasztást végző temetkezési vállalkozók szinte minden esetben kérnek egy a konzul által kiállított beleegyező nyilatkozatot (No objection) a nagykövetségtől.

* * * 

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva.

  Magyar nyelvű fordítás nem szükséges, amennyiben angol vagy német nyelvű a kivonat, kivéve, ha folyóírással került kitöltésre.

  Diplomáciai felülhitelesítés menete

  A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be, annak beszerzéséhez a konzul csak egyedi méltánylást érdemlő esetben nyújthat segítséget, amennyiben azt a fogadó ország jogszabályai lehetővé teszik;
 • az elhunyt magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • az elhunyt valamennyi, rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya;
 • családi állapotot igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt dokumentumokkal igazolják.

3. Az ügyintézéshez előzetesen időpontot kell foglalni az alábbi oldalon: https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/home