A konzuli szolgálat magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén felmerülő bizonyos ügyekben segítséget nyújt. Ha a konzul halálesetről tudomást szerez, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és tájékoztatja őt a temetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről. Ha a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésére kötelezett (hozzátartozó, örökös) Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzul kérelemre segítséget nyújt a halottszállítást végző szervezettel való kapcsolat felvételéhez, a további ügyintézés során azonban az érintett maga jár el. A konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki és átveszi a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet is. A konzuli szolgálat azonban hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet és abban – ha törvény másként nem rendelkezik – nem vesz részt. A hagyatéki eljárásban az érdekelt jár el személyesen, vagy meghatalmazottja útján.

* * *

Halottszállítási engedély

Holttest külföldről Magyarországra történő szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet hatósági engedélyét, amelyet az elhalálozás helye szerint illetékes konzuli tisztviselő kérelemre állít ki.

1. A kérelemnek tartalmaznia kell

 • az elhunyt személy nevét és utolsó lakóhelyét;
 • a halált okozó betegség megnevezését (ha az a külföldi okiratból kitűnik);
 • a halál napját;
 • a szállítási útvonalat (honnan hová szállítják a holttestet) helységnevek feltüntetésével;
 • a szállítás módjának megjelölését (gépjárművel való szállítás esetén annak rendszámát és a szállítmány kísérőjének a nevét).

2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • a külföldi hatóság által kiállított olyan okirat, amely megfelel a magyar halottvizsgálati bizonyítványnak, vagy halotti anyakönyvi kivonatnak;
 • az indító ország közegészségügyi hatóságának igazolása;
 • magyarországi temető befogadó nyilatkozata.

3. Az eljárás díjköteles, díja 5 840 kenyai shilling, melyet bankkártyával vagy MPESA applikáción keresztül lehet megfizetni.

4. Az ügyintézéshez előzetesen időpontot kell foglalni az alábbi oldalon: https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/home.

Elhunyt személy hamvait tartalmazó urna hazaszállításához a konzul részéről engedély nem szükséges. Javasoljuk, hogy a hamvak hazaszállításával kapcsolatos további tudnivalókról tájékozódjanak a szállítást végző temetkezési szolgáltatónál.

A helyi viszonyokat tekintve, a hamvasztást végző temetkezési vállalkozók szinte minden esetben kérnek egy a konzul által kiállított beleegyező nyilatkozatot (No objection) a nagykövetségtől.

* * * 

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva.

  Magyar nyelvű fordítás nem szükséges, amennyiben angol vagy német nyelvű a kivonat, kivéve, ha folyóírással került kitöltésre.

  Diplomáciai felülhitelesítés menete

  A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be, annak beszerzéséhez a konzul csak egyedi méltánylást érdemlő esetben nyújthat segítséget, amennyiben azt a fogadó ország jogszabályai lehetővé teszik;
 • az elhunyt magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • az elhunyt valamennyi, rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya;
 • családi állapotot igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt dokumentumokkal igazolják.

3. Az ügyintézéshez előzetesen időpontot kell foglalni: Chancery.NAI@mfa.gov.hu